معرفی دوره فینگر فود

فینگر

  ب

سر فصلهای دوره :

1. چیکن فینگر کنجدی

2. اشترودل گل

3. کراکت گوشت

4. کورم مافین با سوسیس

مربی: كارشناس آشپزي ملل-داراي مدرك فني و حرفه اي -قنادي درجه١،٢-  آشپزي درجه ١،٢- دكور كيك-مدرك غذاهاي آماده-مدرك غذاهاي ايتاليايي از موسسه ناپل ايتاليا

(کرن مافین، چیکن فینگر کنجدی،کراکت گوشت،اشترودل گل)